De Klimop - Over Ons

Onze missie

De klimop beschouwt het als missie om kinderen te helpen en te stimuleren om zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Waarbij levensvreugde, creativiteit, verbondenheid en verantwoordelijkheid voor hun omgeving belangrijke elementen zijn.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben een drang tot leren en zelfontplooiing. Ze willen zich ontwikkelen en de (nog onbekende) wereld gaan ontdekken. Wij streven er naar om ieder kind op zijn eigen manier hier bij te helpen en te ondersteunen en uit te dagen, zodat je kind zich fijn gaat voelen en vertrouwd gaat voelen in zijn eigen kunnen en potentie.

Dit doen wij door een veilige en inspirerende leeromgeving te verschaffen waar kinderen zich prettig en "thuis" voelen. Dit zijn naar ons idee essentiële voorwaarden voor een kind om te kunnen leren en zichzelf te ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige individuen die vol zelfvertrouwen hun eigen toekomst gaan bepalen.

Zodra een kind antwoord heeft op vragen als "wie ben ik, wat zijn mijn sterke eigenschappen, hoe kan ik de wereld een stukje beter maken, hoe zie ik mijzelf in de samenleving en waar ben ik goed in en wat kan en wil ik bereiken?", dan is onze missie geslaagd.

Ambitie

Onze ambitie is het beste onderwijs te leveren en de kwaliteit van hiervan continu te monitoren en te verbeteren met als doel de beste leerervaring voor kinderen te realiseren!

In de Nederlandse wet staat dat alle leerlingen recht hebben op goed onderwijs, maar dat kom je in veel meer landen tegen. Wat Nederland echter uniek maakt is dat scholen de vrijheid hebben om hun eigen ambitie te realiseren! In de meeste landen ontbreekt deze vrijheid en worden scholen geacht zich aan een vast curriculum te houden.

Wat dat betreft hebben scholen in Nederland een voorrecht, alleen hoe je hier als school invulling aan gaat geven is geen eenvoudige opdracht. Hoe formuleer je als school een ambitie die goed onderwijs promoot en er voor zorg dat deze ambitie gedragen en vertaald wordt in de lessen? Naar ons idee kun je de ambitie van een school het beste vertalen en meten op basis van kwaliteit.

Hierbij valt als eerste te denken een de basiskwaliteit van de school die eenvoudig getoetst kan worden op basis van het onderzoekskader van de onderwijsinspectie. Hierin staan de minimale eisen waaraan scholen horen te voldoen met betrekking tot: het leerstofaanbod, onderwijstijden, het pedagogisch-didactisch handelen, het schoolklimaat, de zorg voor leerlingen en hun prestaties.

Uiteraard zijn de basiskwaliteit normen slechts de ondergrens en is het van groot belang dat de school op basis van haar ambities aangeeft wat het verder nog zou willen bereiken en op welke manier.

Hoewel de Raad van Toezicht de schoolbestuurder controleert en verantwoordelijk houdt voor de kwaliteit is het ook mogelijk om deze te gebruiken als sparringspartner voor het in beeld brengen van de maatschappelijke opdracht van de school en de daaraan gekoppelde ambities en doelen.

Uiteindelijk is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het formuleren van de schoolambities in het strategisch beleidsplan. De klimop vindt het belangrijk dat iedereen zijn input kan geven op de ambitie van de school en dat deze ook daadwerkelijk door iedereen die met de school te maken heeft gedragen wordt. Denk hierbij aan ouders, leerlingen, de gemeente en zelfs andere scholen. Alleen op deze wijze kan de schoolleiding een ambitie en strategisch beleidsplan formuleren die aansluit bij alle betrokkenen en een goede basis kan vormen voor het curriculum en de kwaliteitssystemen.


Onze onderwijs visie

Pedagogisch

De klimop ziet het als belangrijkste taak om kinderen veilige en gestructureerde omgeving te bieden, zodat zij zich zorgeloos kunnen ontwikkelen. Het belangrijkste doel is sociale vorming, waarbij we kinderen leren op een constructieve manier samen te werken en leven zonder hun eigen identiteit te verliezen. We leren dat ze eigen verantwoordelijkheid te nemen en promoten zelfstandig nadenken en handelen om ze zo de beste voorbereiding te geven voor de rest van hun leven.

Wij kijken altijd naar de individuele potentie van elk kind en stellen ons als onderwijs instelling tot doel om daar samen met jou als ouder en ons onderwijs team te proberen het maximale uit te halen dat er in zit. Het volledige team van de Klimop zal ten alle tijden in de omgang met leerlingen, ouders en elkaar voorbeeldgedrag proberen te vertonen. Kinderen volgen namelijk niet op wat je zegt, maar wat je doet!

Didactisch / onderwijskundig

De klimop motiveert kinderen om hoge verwachtingen van zichzelf te hebben en te ontdekken hoe zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Desondanks kijken we altijd naar het huidige niveau van het kind en passen de leerstof en opdrachten hierop aan.

Voor taal, lezen en rekenen werken we met drie verschillende instructieniveaus. De leerlijnen zijn hierbij leidend. Een belangrijk aspect is dat we kinderen ook strategische vaardigheden bijbrengen, zoals te leren hoe je leert. Dit is een essentële vaardigheid waar een kind de rest van zijn leven profijt van heeft.

Bij de opdrachten die we aan kinderen geven houden we altijd rekening met leerstijl van het kind en laten we kinderen regelmatig samenwerken om sociale vaardigheden te bevorderen.

Wij vinden het belangrijk om naast het kind ook de ouders actief te betrekken bij het onderwijsproces. Waar nodig zullen externe deskundigen worden ingeschakeld om het leren te verbeteren.

We geven kinderen de mogelijkheid om op eigen wijze uitdrukking te geven aan gevoelens en talenten op alle vakgebieden.

Organisatorisch

De klimop werkt op basis van het "lerende organisatie" principe en accepteert dat "fouten" maken erbij hoort. Sterker nog, in onze optiek bestaan er geen fouten, alleen constateringen dat iets beter of op een andere manier kan!

Verder hanteren wij organisatorisch heldere en professionele communicatielijnen wat ook wordt doorgetrokken in het leerproces. Daarnaast evalueren wij het onderwijs doorlopend en zullen wij dit waar nodig bijstellen of veranderen, waarbij we vanuit dat oogpunt ook voortdurend naar ons eigen handelen kijken.

Van leerkrachten mag worden verwacht dat zij op didactisch / onderwijskundig, pedagogisch en organisatorisch gebied adequaat zullen handelen en het welbevinden van de leerlingen en de leerkrachten onderling voorop stellen. De instelling vertaald zich in onder meer in het voeren van een goed klassen management en de cultuur op school.

Maatschappelijk

De sociale onrust van de maatschappij is het sterkst voelbaar en wordt het intensiefst weerspiegeld in het onderwijs.
Deze quote van het SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) geeft duidelijk het maatschappelijk belang van het onderwijs aan. Leerlingen maken deel uit van de samenleving, alleen zijn zij in dit stadium van hun leven veel gevoeliger en kwetsbaarder voor alle ontwikkelingen in de maatschappij.

Dit is tevens de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het onderwijs. Die in de toekomst waarschijnlijk alleen maar groter zal worden. Een school staat namelijk aan de basis(vorming) van onze samenleving en alles wat kinderen hier mee krijgen bepaalt in grote mate hoe zij later in de maatschappij zullen staan en zullen functioneren.

Daarom zien wij het als een uitdaging om kinderen, ondanks alles dat er in de wereld gebeurd, te helpen een positieve doch kritische kijk op de samenleving te ontwikkelen en daar kun je wat ons betreft niet vroeg genoeg mee beginnen. Wij zijn ons bewust van de enorme invloed die scholen daar op hebben en vinden dat een school daarin zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid dient te nemen.

Dit gebeurt natuurlijk niet zonder dat dit gevolgen heeft voor het schoolbeleid, het curriculum en de taken van leerkrachten. Overdracht van kennis, inzicht en vaardigheden is nodig voor leerlingen om in de huidige en toekomstige samenleving te kunnen functioneren. Wij zijn van mening dat schoolbeleid en de uitvoering daarvan gebaseerd dient te worden op de wensen en vragen van ouders en kinderen. Deze zullen als input worden gebruikt voor de richtin en kwaliteit van het onderwijs en er moet altijd een open discussie mogelijk zijn over de gekozen insteek en richting. Ouders en kinderen mogen hierbij betrouwbaarheid, empathie en openheid van de school verwachten.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor de omgang van een schoolteam met kinderen en ouders is het vermogen tot reflectie en zelfreflectie.

Ons Mantra

Iedereen die in contact komt met jouw kind heeft een voorbeeld functie.
Kinderen volgen namelijk niet op wat je zegt, maar wat je doet!